Brug af Cookies
Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere.
OK

UK

» SHIPPING REGARDLESS OF WEIGHT DKK 35.00 (DK)

» FREE DELIVERY ON PURCHASE OVER DKK 500.00

OUR WEBSHOP NEVER SLEEP 
Order today and get soft hair tomorrow! 1-3 days delivery (DK) 365 days a year. 

FULLY SATISFIED OR MONEY BACK!
We are so confident in our products that we offer a satisfaction guarantee! In case you are not fully satisfied with our products, we will return your money with a smile within 5 business days.

SALES AND TRADE CONDITIONS
MioMillio ApS (www.MioMillio.com) is owned and operated by MioMillio ApS, CVR-No. 39002337 [hereafter seller], DK-2900 Hellerup. Contact +45 70 20 20 43 or contact@MioMillio.com. These sales and delivery terms apply to purchase of goods at www.MioMillio.com for delivery in Denmark and Europe.

SHIPPING COST AND DELIVERY TIME 
MioMillio.com is open 24 hours a day, delivering all orders within 1-3 business days in Denmark. The rest of Europe can look forward to their goods within 3-5 business days. All orders are delivered by DAO365 or PostNord to your door or to a Dropbox.
EU and US orders will be delivered with UPS. All EU and US packages regardless of weight DKK 55-65.00. Free delivery on purchase over DKK 500.00. 

To shop at MioMillio.com, you must be 18 years old and be the holder of a valid payment card that we accept. However, if you have not reached the age of 18, you can still purchase items if you have obtained your guardian's acceptance or otherwise have the legal right to sign the purchase.

We accept and receive the following payment and card types:

  • Mobilepay 

  • Visa Debit 

  • Visa/Dankort 

  • MasterCard 

  • Eurocard 


ORDER CONFIRMATION

You will shortly after your order receive an email with a receipt that we have received your order. As we deliver within 24-72 hours, please contact us if you have any changes to your order at contact@MioMillio.com or by phone +45 70 20 20 43.

14 DAYS RETURN 
You are completely protected by 14 days of withdrawal when shopping online, so incase you regret your purchase, you can always return the item to us and get the money back within 3 business days. The amount will always be transferred to the same payment method with which you paid the purchase. For example, if you have paid with a card, the purchase amount will be returned to the payment card you used to purchase. However, always ensure that the product is in unbroken packaging. When returning, you should also ensure that the goods are properly wrapped, as the buyer is responsible for the package until the seller [MioMillio ApS] receives it. Always save mail receipt and any tracking number. The right of cancellation is valid from the day you received the item. If the time limit expires on a public holiday, Saturday, constitution, Christmas eve or New Year's Eve, the deadline for the following day is extended.

100% SATISFACTION GUARANTEE
We are so confident that you will be pleased with our products that, in addition to the normal right of withdrawal, we also provide a 100% satisfaction guarantee. In other words, if you are not satisfied with the product or do not feel that we keept our promise, you are free to return it to us within 30 days. However, a maximum of one quarter of the content may be used, and you must incur the costs incurred in returning the item.

COMPLAINT
In addition to the right of withdrawal or dissatisfaction with the product, an error or defect of the product You [Buyer] may be subject to the purchase act, including the lack of rules. This means that you can either get the item exchanged or get the money back. You should advertise the error as soon as possible and at the latest within 30 days of receipt. In case of defects, MioMillio ApS carries all shipping costs you [Buyer] may have had in that connection. You can complain by contacting us by email return@MioMillio.com or by telephone (+0045) 70 20 20 43.

RETURNING INFORMATION
If you wish to return your goods, please use the following return address. Always remember to enclose your order confirmation and invoice.

MioMillio ApS
Marievej 10
DKK - 2900 Hellerup
#Retur DENMARK

PRIVACY
In order to shop at www.MioMillio.com, please provide:

Full name
Address
Email address
Telephone / mobile number

The above data is stored with information about which items you have purchased for 5 years from the end of the fiscal year to which the information relates, cf. section 10 of the Public Administration Act, after which the information is deleted. If you have created a login to be able to do self-service with us, your personal information and order information will not be deleted unless you ask us. Information is not disclosed or sold to third parties unless this happens in connection with a restructuring or a full or partial sale of the company. Possible disclosure in such a situation will be in accordance with the personal data law currently in force. As a customer you have the opportunity to gain insight into our registration of data about you and you may object to a registration in accordance with the rules on this in the Personal Data Processing Act and inquiry in connection with this being addressed to MioMillio ApS by email contact@MioMillio.com.

COOKIES
By using http://MioMillio.com, you agree that we use cookies. A cookie is a small data file that we put on your computer to keep track of what happens during your visit and to recognize the computer. A cookie is not a program and does not contain viruses. If you want to read which cookies are used on http://MioMillio.com, and how to delete cookies, please click here: http://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-cookies LAW AND VALUATION Purchase of goods at http://miomillio.com is subject to Danish law. Any dispute will be settled by the ordinary Danish courts.

DK

» FAST FRAGT UANSET VÆGT DKK 35.00 (DK)

» GRATIS LEVERING VED KØB OVER 500.00

VORES WEBSHOP SOVER ALDRIG
Bestil i dag og få blødt hår i morgen! 1-3 dages levering 365 dage om året.

FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE!
Vi er så sikre på vores produkter, at vi stiller en tilfredshedsgaranti! Skulle du mod forventning ikke være tilfreds med vores produkter, giver vi pengene tilbage med et smil, indenfor 5 arbejdsdage.

SALGS- OG HANDELSBETINGELSER
MioMillio ApS www.MioMillio.com ejes og drives af MioMillio ApS, CVR-nr. 39002337 [herefter sælger], DK- 2900 Hellerup. Kontakt 70 20 20 43, contact@MioMillio.com

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på www.MioMillio.com til levering i Danmark og Europa. 

FRAGTOMKOSTNINGER OG LEVERINGSTID
MioMillio.com er åben 24 timer i døgnet, og leverer alle bestillinger indenfor 1-3 arbejdsdage i Danmark. Resten af Europa kan se frem til deres varer indenfor 3-5 arbejdsdage. Alle bestillinger bliver leveret af DAO365 eller PostNord til din dør eller til en ønsket Dropbox. 
EU/USA pakker bliver leveret med UPS og koster uanset vægt DKK 55-65.00. Fri fragt ved køb over DKK 500.00.

For at handle på MioMillio.com, skal du være fyldt 18 år og være indehaver af et gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet. 

Vi accepterer og modtager følgende betalings- og korttyper: 

  • Mobilepay 

  • Visa Debit 

  • Visa/Dankort 

  • MasterCard 

  • Eurocard 

ORDREBEKRÆFTELSE
Du vil kort efter din bestilling, modtage en mail med en kvittering på, at vi har modtaget din bestilling. Da vi leverer indfor 24 timer, bedes du hurtigst muligt rette henvendelse til os hvis du måtte have ændringer til din ordre på contact@MioMillio.com eller på telefon 70 20 20 43. 

14 DAGES FORTRYDELSESRET
Man er helt generelt beskyttet af 14 dages fortrydelsesret, når man handler på nettet, så fortryder du dit køb, kan du altid returnere varen til os og få pengene tilbage indenfor 3 bankdage. Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet. 

Du skal dog altid sikre dig, at produktet er i ubrudt emballage. Ved tilbagelevering bør du ligeledes sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket, da køber har ansvaret for pakken, indtil sælger [MioMillio ApS] modtager den. Gem altid postkvittering samt eventuelt trackingnummer. Fortrydelsesretten gælder fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. 

100% TILFREDSHEDSGARANTI
Vi er så sikre på, at du vil være glad for vores produkter, at vi udover den normale fortrydelsesret, også yder en 100% tilfredshedsgaranti. Med andre ord – er du ikke tilfreds med produktet, eller ikke føler at det lever op til hvad vi har lovet, står det dig frit for at tilbagelevere det til os indenfor 30 dage. Dog må der maksimalt være brugt en fjerdedel af indholdet, og du skal selv afholde udgifterne I forbindelse med returnering af varen. 

REKLAMATION
Udover fortrydelsesret eller utilfredshed over produktet, kan der optræde en fejl eller mangel på produktet Du[Køber] er omfattet af købeloven, herunder også mangel-reglerne. Det betyder, at du enten kan få varen ombyttet, eller kan få pengene tilbage. Du bør reklamere fejlen hurtigst muligt og senest indenfor 30 dage efter modtagelse. Ved fejl eller mangler på varen, afholder MioMillio ApS alle fragtomkosninger du [køber] måtte have haft en den forbindelse. 

Du kan klage ved at kontakte os via mail på email: return@MioMillio.com eller telefonisk på +45 70 20 20 43. 

RETURNERINGS INFORMATION
I tilfælde af ønske om returnering af dine varer, bedes du benytte nedenstående retur adresse. Husk altid at vedlægge din ordrebekræftelse og faktura. 

MioMillio ApS
Marievej 10
DKK - 2900 Hellerup #Retur DANMARK 

PERSONDATA

For at kunne handle på www.MioMillio.com, skal du oplyse: 

Fulde navn 
Adresse 
E-mailadresse 
Telefon/mobilnummer 

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes. Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom. Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. 

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til MioMillio ApS via e-mail contact@MioMillio.com

COOKIES
Ved at benytte http://MioMillio.com accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Ønsker du at læse om, hvilke cookies der bruges på http://MioMillio.com, samt hvorledes du sletter cookies så klik her: http://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-cookies 

LOVVALG OG VÆRNETING

Køb af varer på http://miomillio.com er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.